| Privatumo politika

Suvokiant ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkami ir tvarkomi tik tie Jūsų duomenys, kurie reikalingi vykdant mano veiklą. Asmens duomenis tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkant asmens duomenis, siekiama, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Taikant organizacines ir technines priemones, užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, iš kur gaunami, kam teikiami ir kaip saugomi, bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.2. Ši Privatumo politika nustato naudojimosi mano interneto svetaine, pasiekiama adresu https://www.daivamacijauske.lt/ (toliau – Svetainė) ir mano paskyromis socialiniuose tinkluose
https://www.instagram.com/daivamacijauske/
https://www.facebook.com/daiva.macijausk
https://www.linkedin.com/in/daiva-macijauske-41a6767 (toliau – Paskyros) privatumo taisykles, tačiau, atminkite, kad šie socialiniai tinklai turi savo atskiras privatumo politikas ir aš neprisiimu atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiuose socialiniuose tinkluose teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojama peržiūrėti šias politikas, prieš pateikiant savo asmens duomenis šiuose tinkluose ar naudojantis bet kokiomis jų teikiamomis paslaugomis.

1.3. Atidžiai perskaityti Privatumo politiką, nes ji taikoma kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Svetainėje ir/ar Paskyrose. Jei nesutinkate su Privatumo politika, neturėtumėte toliau naudotis Svetaine ir/ar Paskyromis.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS AŠ?

2.1. Esu Daiva Macijauskė, daugiau kaip dvidešimt metų teisinio darbo patirtį turinti teisininkė, teikianti paslaugas darbo, autorių, migracijos, sutarčių, žiniasklaidos teisės srityse, taip pat rengianti interneto svetainių ir elektroninių parduotuvių dokumentus, tel. Nr. +370 616 79 233, el. paštas teise@daivamacijauske.lt, individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 1099142, bei Jūsų asmens duomenų, pateiktų Svetainėje ir/ar Paskyrose, valdytoja. 

3. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMASI?

3.1. Tvarkant Jūsų asmens duomenis:
a) laikomasi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

b) Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

f) asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims ir neviešinami, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

g) Jūsų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

4. KAIP JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI?

4.1. Tvarkau Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate man. Jūs pateikiate man savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, užsisakydami mano naujienlaiškius, bendraudami su manimi, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus, susisiekdami su manimi telefonu ar el. paštu.

b) Kai Jūs naudojatės mano Svetaine. Kai Jūs naudojatės mano valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.

c) Kai Jūsų asmens duomenis gaunami iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Tokiais atvejais, kai duomenys gaunami ne iš pačių duomenų subjektų, reikalaujama, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje) būtų informuoti duomenų subjektai.

4.3. Iš Jūsų gauti asmens duomenys gali būti apjungti su mano pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.).

4.4. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

5. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

5.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

a) Mano veiklos kokybės kontrolės tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su manimi (arba aš, gavusi Jūsų užklausą, susisiekiu su Jumis), saugoma el. paštu, telefonu ir /ar Paskyrose vykusio susirašinėjimo informacija. Tokia informacija renkama, siekiant užtikrinti tinkamą aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą.
Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys kaip: vardas, pavardė, susijusi bendrovė (jos pavadinimas),socialinių tinklų slapyvardis, el. pašto adresas, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mane data ir laikas, komunikacijos informacija.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys gaunami: iš Jūsų pačių, iš trečiųjų asmenų (pvz., vykdydama užklausą ar analizuodama skundą, galiu susisiekti su asmenimis, disponuojančiais tam tikra ginčo informacija, ar kt.).
Šiuo tikslu Jūsų duomenys saugomi 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas – tokiais atvejais Jūsų duomenys saugomi iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

b) Sutarčių dėl teisinių paslaugų teikimo sudarymo, vykdymo bei administravimo tikslu, konsultacijos iki teisinių paslaugų teikimo sutarties sudarymo teikimo tikslu. Mano pareiga įvykdyti Jūsų pavedimus (užsakymus), skirtus man, dėl teisinių paslaugų ir konsultacijų suteikimo. Todėl tam, kad su manimi galėtumėte užmegzti ir palaikyti teisinius santykius, taip pat tam, kad aš Jūsų užsakymą galėčiau apdoroti, administruoti, įvykdyti, išrašyti apskaitos dokumentus, turiu tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi užsakymo priėmimo ir vykdymo tikslu, kontaktiniai duomenys naudojami, kad galėčiau su Jumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti kilusias problemas, susijusias su mano paslaugų teikimu ar kitais su sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais tikslais.
Šiuo tikslu gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, individualios veiklos vykdymo pažymos ar verslo liudijimo numeris, PVM mokėtojo kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kitų komunikacijos kanalų duomenys (Facebook Messenger paskyros duomenys ir pan.), darbo vieta, užimamos pareigos, banko sąskaitos numeris, kiti Jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, informacija apie Jūsų sudarytas sutartis, santykius, susirašinėjimą su kitais asmenimis), taip pat kiti teisinių paslaugų teikimui pateikti ar reikalingi asmens duomenys.
Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.
Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys tvarkomi tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš Jūsų.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys teikiami ar perduodami: audito, buhalterines, IT ar kitas paslaugas teikiantiems asmenims, jei jų paslaugos reikalingos šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys bus saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

c) Jūsų atsiliepimų apie mano Jums suteiktas teisines paslaugas viešinimo tikslu
Šiuo tikslu tvarkomi tokie asmens duomenys, kaip: vardas, pareigos, susijusi įmonė (jos pavadinimas), susijęs prekių ženklas, viešinamo atsiliepimo turinys.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis gaunami iš Jūsų pačių.
Šiuo tikslu Jūsų duomenys teikiami ar perduodami: duomenys viešinami Svetainėje ir (ar) Paskyrose, taip pat jie gali būti perduodami Svetainės priežiūros ir kitas informacinių technologijų paslaugas teikiantiems asmenims.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugomi 2 metus nuo jų įkėlimo į Svetainę ar konkrečią Paskyrą dienos.

d) Kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

6. NAUDOJAMI SLAPUKAI?

6.1. Svetainėje naudojami būtinieji (techniniai) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui. Šie slapukai negali būti išjungti.

6.2. Svetainėje naudojami būtinieji (techniniai) slapukai yra įrašomi automatiškai, jiems Jūsų sutikimas nėra būtinas.

7. KAM YRA TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

7.1. Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Jūsų asmens duomenų nebus perduoti niekaip kitaip, kaip tik vadovaujantis šia Privatumo politika ir teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau aš pasilieku teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėčiau tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to iš manęs pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

7.2. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti asmenims, teikiantiems man buhalterines ir kt. paslaugas. Iš tokių subjektų yra reikalaujama, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mano duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais, nei paslaugų teikimo man tikslais.

7.4. Nebaigtinis sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems yra perduodami Jūsų asmens duomenys, pateiktas šios Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

8. KIEK LAIKO YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

8.2. Aš siekiu nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.), yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mano veiklai vykdyti. Nustatant duomenų saugojimo terminus, remiamasi 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo Nr. V-100“.

8.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui yra nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

9. IŠORINĖS SVETAINĖS

9.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mano verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turiu paskyras, kuriose reklamuojamos mano paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir aš neprisiimu atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse ar naudojantis bet kokiomis paslaugomis.

10. KAIP YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

10.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

10.2. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

10.3. Iš Jūsų renkami asmens duomenys bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodant Jūsų duomenis už ES ribų, bus atlikti visus reikiami veiksmai, siekiant tvarkyti Jūsų duomenis saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

10.4. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors ir labai stengiuosi apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negaliu užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Gavus Jūsų duomenis, bus pritaikytos įstatymų reikalavimus atitinkančios procedūros ir saugumo priemonės, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.

10.5. Jei susiklostytų atitinkamos aplinkybės ir mane pasiektų žinia apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsiant Jus informuosiu, vos tik sužinojusi ir nustačiusi, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

11. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

11.1. Tvarkant asmens duomenis, laikomasi BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos aš tvarkau;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai man nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad aš juos sunaikinčiau;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

11.2. Stengiamasi garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau pasiliekama teisė nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) man nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs man galite teikti elektroninių ryšių priemonėmis. Gavusi Jūsų kreipimąsi, galiu paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą man reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.4. Gavusi Jūsų reikalavimą, Jums atsakysiu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

11.5. Jei manysiu esant būtina, sustabdysiu Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksiu Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai mane įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, man tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar man duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.6. Atsisakiusi vykdyti Jūsų reikalavimą, aiškiai nurodysiu tokio atsisakymo pagrindą.

11.7. Nesutikdami su mano veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mano veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

12. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mano atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Bendradarbiausiu su Jumis ir stengsiuosi nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą asmens duomenų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/).

13. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

13.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešiu. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mano paslaugomis.

14. KAIP SU MANIMI SUSISIEKTI?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su manimi susisiekite toliau nurodytais kontaktais:

a) siunčiant elektroniniu paštu – teise@daivamacijauske.lt

b) skambinant telefono Nr. – +370 616 79233.

Privatumo politikos paskelbimo data 2023 m. balandžio 3 d.

Scroll to Top